EgyeTemes FényKöröszténysÉg

Tamás Turul Keresztje

Tamás Apostol [ArameUs Temes] keresztje, aminek Forrása az Edessai [Şanlıurfa/Urfa] Királyságba mutat, ahol Jézus keresztre feszítése után alig három évvel megalapította az ottani keresztény KözÖssÉget. Atilla [Etele] is itt született és ezért volt Pártus-manicheus Fénykörösztény, egyenes SzkítasÁgból. Tamás neve arámul „ikret” [mint Hunor-Magor] jelent, több kutató amellett érvel, hogy ő volt Jézus ikertestvére, vagy legalábbis annyira hasonlított Jézusra, hogy akár ikreknek is tűnhettek.

„A Teremtő folyamatosan elhív papi szolgálatra embereket. Ők nagyon ritkán tartoznak az egyházhoz mint intézményhez... A magyarság a szkíta gyökerek óta keresztény, a Teremtő közénk születése előtt is keresztény volt, akármilyen furcsán hangzik is ez. Az a viselkedés, az a fajta magatartás, amit a szkítafajú népek, nem földre szállt angyalként (!), itt a földön valósítottak, az ószövetsége annak, amit Jézus hozott nekünk. Nem azaz ószövetsége a jézusi tanításnak, ami a zsidóságból való. Annak semmi köze Jézus tanításához! Ne keressünk hát semmiféle „pogánykodást” táltosainknál, ami nem jellemzi őket!...

Ezek a táltosok kivétel nélkül mind keresztények. Nem a judeokrisztiánizmus rabjai, hanem keresztények. Ezt hangsúlyozom. A kettő között lényegi különbség van. A judeokrisztiánizmusban elsősorban a judeo hangsúlyos, és az európai népek, amelyek kereszténynek tartják magukat, judeokereszténynek, azok a mózesi törvény szerint élnek és viselkednek a világban. Ezeket a táltosokat, akik valóban keresztények, üldözték a római egyház papjai. Ez két különböző dolog. Ettől még ők, a táltosok a keresztények!” - Molnár V. József, Táltosok - Fényös, fényös villanás.

Zsidó származású egyházatya, Epiphanius Jézus tanítását „Jézusi Szkítizmusnak” nevezi.

XVII. századi orosz zsidó rabbi, Rabbi Isaac ben Abraham Tróki is tisztában volt, aki bennünket még e kései korban is Jézus népeként azonosított, és így fogalm
azott rólunk: „A magyarok a Názáreti Jézus vallásának egyetlen követői.” - Lajdi Péter

A korabeli történészek mind leírták, hogy a Hunok körösztények [keresztények] voltak. Turul NemzetsÉg - A Vér Kötelez!

Kereszténység Jelképe a Kaukázusi Albániából
Ószövetség - Tények - Inkvizíció: Ezek után megérted, hogy miért üldözték, pusztították és nyilvánították őket eretneknek. Emlékezet: Leo összehívta [451], Atilla egyből megindult és ott termett felszabadítóként [452]. Most már Érted? Mert Érted! „Isten kegyelméből... Isten ostora.” Képes krónika (1358) Eredeti latin szövegekben: „Nepos Magni Nemroth - Nagy Nemroth Unokája.”

Kalkedoni Zsinat [451]: Korábbi keresztény tanításokban ekkor történt egy mindent meghatározó változás. Nevezetesen ez a zsinat emelte be megegyezéssel [„paktummal”] az Ószövetséget a keresztény tanítások közé. Azaz 451. előtt az Ószövetség nem volt a keresztény hittanítás része. Többek között ezen a zsinaton döntöttek úgy, hogy többé nők nem lehetnek papok [korábban szép számmal női papok is tevékenykedtek]. Itt kezdték el megváltoztatni és hangsúlyozni, hogy az ember eredendően bűnös, féld Istened, hogy ezzel irányítsanak. Ekkor döntöttek a gyónásról is [korábban gyónás (információszerzés) sem volt.] Lélekvándorlás tanait és a női minőséget elvetették, az Igaz Szentháromságot ami: Anya-Atya-Fiú [gyermek], megváltoztatták: Atya-Fiú-Szentlélekre, épp úgy, mint Test-Lélek-Szellem hármasságából kivették maga a Szellemet. Apokrif-gnosztikus iratokat, tanításokat betiltották.

„Jézus nevében élünk akkor is, ha nincs rajtunk Jézus keresztvize. Én keresztény vagyok.” Ez a kijelentés, a legenda szerint Atillától származott, aki így felelt a hozzáküldött hittérítőnek, mikor az vallási kérdésekben akart a Hun birodalomban tájékozódni. Atillát Isten azért rendelte, hogy meggyógyítsa azt a világot, amit a hanyatló Róma és Bizánc megsebzett. Nem lesújtani akart, hanem felemelni!
  • Tacianus: „Az ószövetségi etika nem egyeztethető a Krisztusi tanítások etikájával.”
  • Marcion: „Nem igaz hogy a Krisztusi tanítás ószövetségi alapokon nyugszik.”
  • Manicheusok: „A manicheusok teljesen elvetették az Ószövetséget, és az Újszövetségből az Apostolok cselekedeteit. Az evangéliumokat félreértelmezettnek, és ennek következtében félremagyarázottnak, valamint így a másolások által meghamisítottnak, eltorzítottnak tartották.”
Manicheus gnosztikus hajtásai:
  • Katharok: „Az Ószövetség Istenét, aki a gonosz világot teremtette, elutasították.”
  • Bogumilok: „Meggyőződésük volt, hogy a világot Satanel uralja, aki az Ószövetség gonosz istene.”
  • Bulányi György atya: „Az ószövetség nem Isten igéje.” 
Három sokat mondó kiemelés a Tamás-evangéliumából:
  • - „Legyetek átmenők!”
  • - „Tüzet gyújtottam a világra, és nézzétek, őrzöm azt, amíg lángol.”
  • - „Aki ezen igék értelmét megtalálja, nem ízleli meg a halált.”

 Népünk Isten oltalma, védelme alatt áll!
Atilla Reformáció

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Eltitkolt ősi próféciák a végítéletről: a Hun-Magyarság Népéről

Holokauszt: „Csalással viselj háborút.”

MagUra-medence Őstörzse